Buhalteriams, finansininkams, vadovams, teisininkams, biurų administratoriams. JŪS PRIVALOTE ŽINOTI DAUGIAU!

Komentarai ir konsultacijos

split_long.png
Pakeistos Bankroto administratorių veiklos priežiūros taisyklės 2019 03 15

 

Štai keletas pakeitimų:

 

1.2. Pakeičiu 7.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.1. planinius patikrinimus, kurie numatomi Priežiūros institucijos vadovo tvirtinamame atitinkamais kalendoriniais metais planuojamų patikrinti administratorių veiklos patikrinimų plane (toliau – Planinių patikrinimų planas), skelbiamame Priežiūros institucijos interneto svetainėje iki einamųjų metų gruodžio 1 dienos kitiems kalendoriniams metams (Planinių patikrinimų planas Priežiūros institucijos interneto svetainėje skelbiamas iki Planinių patikrinimų plane nurodytų metų pabaigos, siekiant apie numatomus planinius patikrinimus informuoti administratorius); ir (arba)“.

 

1.3. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Administratoriaus veikla tikrinama atliekant Taisyklių 15 punkte numatytus veiksmus, o gauta informacija ir jos pagrindimo dokumentai nagrinėjami ir vertinami Priežiūros institucijoje, tikrinamo administratoriaus administruojamoje įmonėje ir (arba) administratoriaus buveinėje.“

 

1.4. Pakeičiu 17.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.1. kai nebelieka priežasties (atsiimtas prašymas, skundas ar pranešimas), dėl kurios tikrinimas buvo pradėtas, ir pradėto tikrinimo metu nenustatyta administratoriaus veiklos pažeidimų;“.

 

1.5. Papildau 231 punktu:

231. Priežiūros institucija 2 kartus per metus savo interneto svetainėje paskelbia apibendrintą informaciją, kiek atlikta patikrinimų, kiek ir kokių administratoriaus veiklos pažeidimų nustatyta, ar už nustatytus pažeidimus siūlyta skirti nuobaudą, taip pat patikrinimų metu nustatytas faktines aplinkybes, turėjusias reikšmės tikrintojo (-ų) sprendimui siūlyti skirti nuobaudą arba nesiūlyti skirti nuobaudos, pateiktas rekomendacijas administratoriui (kai rekomendacijos teikiamos). Skelbiamoje informacijoje turi būti nuasmeninti visi duomenys, iš kurių būtų galima identifikuoti konkretų asmenį (vardas, pavardė, administratoriaus pažymėjimo numeris, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės pavadinimas ir kiti duomenys, iš kurių būtų galima identifikuoti įmonę ar bankroto administratorių ir (ar) kitus asmenis). Apibendrinta informacija apie sausį–birželį baigtus patikrinimus paskelbiama liepos mėnesį, informacija apie liepą–gruodį baigtus patikrinimus paskelbiama kitų metų sausio mėnesį. Ši informacija skelbiama metus laiko.“

 

1.6. Pakeičiu 27.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„27.4. periodiškai, bet ne rečiau kaip kas 6 mėnesius, patikrina, ar administratoriai turi profesinės civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą. Tikrinimas, ar administratoriai turi profesinės civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą, atliekamas iki sausio 31 dienos (tikrinamas profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo turėjimas praeitų metų liepos–gruodžio mėnesiais) ir iki liepos 31 dienos (tikrinamas profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo turėjimas einamųjų metų sausio–birželio mėnesiais).“

 

1.7. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

„28.  Stebėsenos metu, kaip numatyta Taisyklių 27.1 papunktyje, įtarus administratoriaus veikloje teisės aktų pažeidimus, nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo pažeidimų nustatymo dienos, parengiama stebėsenos išvada, kuri pateikiama Priežiūros institucijos vadovui. Įvertinęs gautą informaciją Priežiūros institucijos vadovas gali priimti sprendimą atlikti neplaninį administratoriaus veiklos patikrinimą arba savo motyvuotu sprendimu pakeisti Planinių patikrinimų planą, įrašydamas į jį administratoriaus, kurio veikloje įtariami teisės aktų pažeidimai, patikrinimą, ar nustatyti ankstesnį patikrinimo laiką, jei šio administratoriaus patikrinimas buvo planuotas.“

 

1.8. Pakeičiu 281 punktą ir jį išdėstau taip:

281. Stebėsenos metu, kaip numatyta Taisyklių 27.2 papunktyje, nustačius pažeidimą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pažeidimo nustatymo dienos parengiama stebėsenos išvada, kuri pateikiama Priežiūros institucijos vadovui. Įvertinęs gautą informaciją Priežiūros institucijos vadovas priima sprendimą Įmonių bankroto įstatymo 115 straipsnio 5 dalies 4  punkte ar 116 straipsnio 6 dalies 7 punkte nustatytais pagrindais.“

 

1.9. Pakeičiu 282 punktą ir jį išdėstau taip:

282. Stebėsenos metu, kaip numatyta Taisyklių 27.3 ir 27.4 papunkčiuose, nustačius pažeidimą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pažeidimo nustatymo dienos parengiamas stebėsenos išvados projektas, kuriame nurodomi įtariami pažeidimai. Stebėsenos išvados projekto parengimui, nagrinėjimui ir sprendimo dėl poveikio priemonės priėmimui mutatis mutandis taikomi Taisyklių 20–26 punktai.“

 

1.10. Papildau 291 punktu:

291. Administratorių veiklos priežiūros metu gautų asmens duomenų tvarkymo tikslas – susieti priežiūros metu nustatytus pažeidimus su juos padariusiu administratoriumi. Taisyklėse nustatyta tvarka gauti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p.1) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.“

 

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Restruktūrizavimo administratorių veiklos priežiūros taisykles:

 

2.1. Papildau 6.4 papunkčiu:

6.4. Taisyklių 231 punkte nurodytos informacijos ir metinės administratorių veiklos priežiūros ataskaitos skelbimas Priežiūros institucijos interneto svetainėje.“

 

2.2. Pakeičiu 7.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.1. planinius patikrinimus, kurie numatomi Priežiūros institucijos vadovo tvirtinamame atitinkamais kalendoriniais metais planuojamų patikrinti administratorių veiklos patikrinimų plane (toliau – Planinių patikrinimų planas), skelbiamame Priežiūros institucijos interneto svetainėje iki einamųjų metų gruodžio 1 dienos kitiems kalendoriniams metams (Planinių patikrinimų planas Priežiūros institucijos interneto svetainėje skelbiamas iki Planinių patikrinimų plane nurodytų metų pabaigos, siekiant apie numatomus planinius patikrinimus informuoti administratorius); ir (arba)“.

 

2.3. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Administratoriaus veikla tikrinama atliekant Taisyklių 15 punkte numatytus veiksmus, o gauta informacija ir jos pagrindimo dokumentai nagrinėjami ir vertinami Priežiūros institucijoje, tikrinamo administratoriaus administruojamoje įmonėje ir (arba) administratoriaus buveinėje.“

 

2.4. Pakeičiu 17.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.1. kai nebelieka priežasties (atsiimtas prašymas, skundas ar pranešimas), dėl kurios tikrinimas buvo pradėtas, ir pradėto tikrinimo metu nenustatyta administratoriaus veiklos pažeidimų;“.

 

2.5. Papildau 231 punktu:

231. Priežiūros institucija 2 kartus per metus savo interneto svetainėje paskelbia apibendrintą informaciją, kiek atlikta patikrinimų, kiek ir kokių administratoriaus veiklos pažeidimų nustatyta, ar už nustatytus pažeidimus siūlyta skirti nuobaudą, taip pat patikrinimų metu nustatytas faktines aplinkybes, turėjusias reikšmės tikrintojo (-ų) sprendimui siūlyti skirti nuobaudą arba nesiūlyti skirti nuobaudos, pateiktas rekomendacijas administratoriui (kai rekomendacijos teikiamos). Skelbiamoje informacijoje turi būti nuasmeninti visi duomenys, iš kurių būtų galima identifikuoti konkretų asmenį (vardas, pavardė, administratoriaus pažymėjimo numeris, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės pavadinimas ir kiti duomenys, iš kurių būtų galima identifikuoti įmonę ar bankroto administratorių ir (ar) kitus asmenis). Apibendrinta informacija apie sausį–birželį baigtus patikrinimus paskelbiama liepos mėnesį, informacija apie liepą–gruodį baigtus patikrinimus paskelbiama kitų metų sausio mėnesį. Ši informacija skelbiama metus laiko.“

 

Daugiau – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4aca52e040e611e99a17eaa929142a91

 
Komentarai (0)
Naujas komentaras
Jūsų el. paštas
 
Jūsų vardas
Komentaras
Apsaugos kodas secimg
 

Gaukite naujienas el. paštu

RSS

split

split

Savaitės sentencija

Nori išgirsti protingą atsakymą, protingai ir klausk.

J. V. Gėtė

Senesnės sentencijos

B U H A L T E R I !

Buhalterio kalendorius

<
2019 m. gegužė
>
I
II
III
IV
V
VI
VII
29
30
1
2
Akcijos
MOKESČIŲ KALENDORIUS
NEMOKAMI seminarai
Renginiai
REIKŠMINGOS datos
 
 

Verta žinoti

Lietuvos Respublikos Seimas 2019-uosius paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo, Lietuvos Tarybos pirmininko, Lietuvos valstybės Prezidento Antano Smetonos, Juozo Tumo-Vaižganto, Žemaitijos, Lietuvos šaulių sąjungos, Jono Žemaičio-Vytauto, Pasaulio lietuvių, Juozo Naujalio, Laikinosios sostinės atminimo, Jėzuitų misijos Lietuvoje, Vietovardžių METAIS.

split

NAUJI mokymai - Tapkite profesionalu su LINKEDIN

AKTUALŪS nuotoliniai mokymai IŠMANUSIS BIURAS

→  SUSIDOMĖJOTE?

split

Vardadieniai

split

Knygos eurais – dar pigiau!

9,56€  8,00 €   Pristatymas nemokamas