Buhalteriams, finansininkams, vadovams, teisininkams, biurų administratoriams. JŪS PRIVALOTE ŽINOTI DAUGIAU!

Komentarai ir konsultacijos

split_long.png
Patvirtintas (...) priemonės „Turgavietės mokesčio kompensacija“ paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašas 2020 07 29

 

Vyriausybė patvirtino Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų priemonės „Turgavietės mokesčio kompensacija“ paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašą.

 

II SKYRIUS

KOMPENSACIJOS GAVĖJAI IR ADMINISTRAVIMO PROCEDŪROS

 

 

12.     VMI ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo Aprašo priėmimo dienos interneto svetainėje www.vmi.lt paskelbia informaciją apie galimybę turgavietės prekiautojams gauti kompensaciją turgavietės mokesčiui kompensuoti.

 

13.     Pagal Aprašą galimas kompensacijos gavėjas yra turgavietės prekiautojas, atitinkantis Aprašo 16.1–16.7, 21.1 ir 21.2 papunkčiuose nustatytus reikalavimus.

 

14.     Turgavietės prekiautojas, siekdamas gauti kompensaciją, turi užpildyti nustatytos formos Nukentėjusio nuo koronaviruso (COVID – 19) turgavietės prekiautojo paraišką gauti turgavietės mokesčio kompensaciją (toliau – paraiška) (Aprašo priedas) interneto svetainėje „Mano VMI“ (toliau – „Mano VMI“). Paraiška pildoma lietuvių kalba.

 

15.     Turgavietės prekiautojas užpildytą paraišką bet kuriuo metu, bet ne vėliau kaip iki 2020 m. rugsėjo 16 d. teikia per „Mano VMI“. Vienas turgavietės prekiautojas gali pateikti vieną paraišką ir pretenduoti į vieną kompensaciją nepriklausomai nuo prekybos vietų skaičiaus. Turgavietės prekiautojas teikdamas paraišką patvirtina, kad paraiškoje nurodyti duomenys ir informacija yra teisingi, ir kad jis supranta, esantis atsakingas už teikiamų duomenų ir informacijos teisingumą.

 

16.     VMI, gavusi turgavietės prekiautojų paraiškas, vieną kartą per savaitę formuoja potencialiai tinkamų finansuoti turgavietės prekiautojų sąrašą. Sudarydama potencialiai tinkamų finansuoti turgavietės prekiautojų sąrašą, VMI atsižvelgia į šiuos turgavietės prekiautojui keliamus reikalavimus:

 

16.1.  ar turgavietės prekiautojas yra nukentėjęs nuo koronaviruso (COVID-19);

 

16.2.  ar turgavietės prekiautojas nuo 2020 m. kovo 1 d. iki karantino paskelbimo (t. y. iki 2020 m. kovo 15 d. imtinai) ir nuo apribojimų vykdomai veiklai panaikinimo (t. y. nuo 2020 m. balandžio 30 d.) iki Aprašo įsigaliojimo dienos buvo įsigijęs verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą;

 

16.3.  ar turgavietės prekiautojas yra pateikęs metinę pajamų deklaraciją už 2019 metus, jei tokią prievolę turėjo;

 

16.4.  ar turgavietės prekiautojas yra patvirtinęs, kad yra sumokėjęs arba įsipareigojęs 2020 metais sumokėti turgavietės mokestį;

 

16.5.  ar turgavietės prekiautojas vykdo EVRK 2 red. nustatytą 47.82 grupės ekonominę veiklą ir (arba) 47.89 grupės ekonominę veiklą ir yra registravęs šios veiklos vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka, ir (arba) vykdo Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo 2.1, 2.2 papunkčiuose ir 60 punkte nurodytą veiklą ir prekiauja ne maisto produktais turgavietėje, ir (arba) vykdo veiklą pagal verslo liudijimą, kuris remiantis Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašu suteikia teisę prekiauti verslo liudijime nurodytomis savo gamybos prekėmis neįsigijus prekybos liudijimo ir prekiauja ne maisto produktais turgavietėje;

 

16.6.  ar turgavietės prekiautojui potencialiai tinkamų finansuoti turgavietės prekiautojų sąrašo sudarymo dieną nėra iškelta fizinio asmens bankroto byla pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymą;

 

16.7.  ar turgavietės prekiautojas turi sąskaitą.

 

17.  Potencialiai tinkamų finansuoti turgavietės prekiautojų sąraše nurodomi šie duomenys:

 

17.1.  turgavietės prekiautojo duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas;

 

17.2.  turgavietės prekiautojo sąskaitos, į kurią bus pervedama kompensacija, numeris.

 

18.     Suformuotą potencialiai tinkamų finansuoti turgavietės prekiautojų sąrašą VMI ne vėliau kaip per 1 darbo dieną pateikia LVPA. LVPA per 2 darbo dienas nuo potencialiai tinkamų finansuoti turgavietės prekiautojų sąrašo gavimo dienos:

 

18.1.  Aprašo 34 punkte nustatyta tvarka nustato kiekvienam turgavietės prekiautojui galimos skirti de minimis pagalbos dydį, įvertina, ar skyrus kompensaciją nebūtų viršyta didžiausia leistina de minimis pagalbos suma, skaičiuojant pagalbą vienam ūkio subjektui;

 

18.2.  pagal INVEGOS pateiktą informaciją apie fizinius asmenis, gavusius dalinį nuomos mokesčio kompensavimą pagal Priemonės „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ valstybės pagalbos schemos ir sąlygų aprašą, tvirtinamą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu (toliau – valstybės pagalbos schema „Dalinis nuomos kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“), nustato, ar turgavietės prekiautojas nėra gavęs dalinio nuomos mokesčio kompensavimo.

 

19.     LVPA, siekdama įvertinti de minimis pagalbos teikimą turgavietės prekiautojams, turi teisę kreiptis į KT, kuri nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo kreipimosi dienos pateikia LVPA prašomus duomenis, reikalingus potencialiai tinkamų finansuoti turgavietės prekiautojų sąrašui įvertinti dėl de minimis pagalbos teikimo.

 

20.     LVPA, siekdama įvertinti, ar turgavietės prekiautojas nėra gavęs dalinio nuomos mokesčio kompensavimo pagal valstybės pagalbos schemą „Dalinis nuomos kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“, turi teisę kreiptis į INVEGA, kuri ne vėliau kaip per 1 darbo dieną  nuo kreipimosi dienos pateikia LVPA prašomus duomenis, reikalingus nustatyti, ar turgavietės prekiautojas nėra gavęs dalinio nuomos mokesčio kompensavimo pagal valstybės pagalbos schemą „Dalinis nuomos kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“.

 

21.     Gavusi Aprašo 18−20 punktuose nurodytus duomenis, LVPA ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šių duomenų gavimo patikslina VMI pateiktą potencialiai tinkamų finansuoti turgavietės prekiautojų sąrašą ir sudaro tinkamų finansuoti turgavietės prekiautojų sąrašą, kuriame, remdamasi VMI pateiktu potencialiai tinkamų finansuoti turgavietės prekiautojų sąrašu:

 

21.1.  palieka tik tuos turgavietės prekiautojus, kuriems gali būti teikiama de minimis pagalba;

 

21.2.  palieka tik tuos turgavietės prekiautojus, kurie nėra gavę dalinio nuomos mokesčio kompensavimo pagal valstybės pagalbos schemą „Dalinis nuomos kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“;

 

21.3.  nurodo turgavietės prekiautojui galimą skirti de minimis pagalbos dydį;

 

21.4.  nurodo konkrečiam turgavietės prekiautojui galimos skirti kompensacijos sumą, kuri nustatyta Aprašo 31 punkte. Jei ši suma didesnė nei Aprašo 21.3 papunktyje nurodyta suma, tuomet ji mažinama iki Aprašo 21.3 papunktyje nurodytos sumos.

 

22.     Sudariusi tinkamų finansuoti turgavietės prekiautojų sąrašą ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo šio sąrašo sudarymo LVPA:

 

22.1.  tinkamų finansuoti turgavietės prekiautojų sąrašą pateikia KT, kuri ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo turgavietės prekiautojų sąrašo gavimo rezervuoja de minimis pagalbą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registras);

 

22.2.  tinkamų finansuoti turgavietės prekiautojų sąrašą pateikia Ministerijai, kuri ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tinkamų finansuoti turgavietės prekiautojų sąrašo gavimo dienos rengia Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymą dėl kompensacijos skyrimo;

 

22.3.  informaciją apie netinkamus finansuoti turgavietės prekiautojus, nurodžiusi priežastį, pateikia VMI, kuri ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo informacijos gavimo dienos išsiunčia informacinį pranešimą turgavietės prekiautojui per „Mano VMI“.

 

23.  Įsakyme dėl kompensacijos skyrimo nurodoma:

 

23.1.  teisinis pagrindas skirti kompensaciją;

 

23.2.  turgavietės prekiautojas arba turgavietės prekiautojų, kuriems skiriama kompensacija, sąrašas, kuriame nurodomi turgavietės prekiautojo pateiktos paraiškos numeris ir kiekvienam turgavietės prekiautojui skiriamos kompensacijos dydis.

 

24.  Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministrui priėmus įsakymą dėl kompensacijos skyrimo, informacija dėl kompensacijos skyrimo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo įsakymo dėl kompensacijos skyrimo įsigaliojimo pateikiama LVPA, KT, NBFC ir VMI. VMI ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo įsakymo dėl kompensacijos skyrimo gavimo dienos išsiunčia informacinį pranešimą turgavietės prekiautojui per „Mano VMI“ ir informuoja apie priimtą sprendimą.

 

25.  NBFC ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo įsakymo dėl kompensacijos skyrimo įsigaliojimo dienos perveda kompensaciją turgavietės prekiautojui į finansuotinų turgavietės prekiautojų sąraše nurodytą turgavietės prekiautojo sąskaitą.

 

26.  Turgavietės prekiautojas, norintis atsisakyti kompensacijos, apie tai raštu turi informuoti Ministeriją ir grąžinti gautą kompensaciją į Ministerijos sąskaitą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informavimo apie kompensacijos atsisakymą dienos. Apie gautus pranešimus ir atliktus grąžinimus Ministerija informuoja VMI.

 

27.  KT per 5 darbo dienas nuo įsakymo dėl kompensacijos skyrimo įsigaliojimo dienos registruoja skirtą kompensaciją Registre.

 

28.  Paaiškėjus, kad turgavietės prekiautojas paraiškoje pateikė neteisingą ir tikrovės neatitinkančią informaciją, nulėmusią sprendimą išmokėti jam kompensaciją, per 14 dienų nuo šios informacijos gavimo Ministerijoje dienos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministras priima įsakymą dėl kompensacijos grąžinimo, kuris pateikiamas VMI ir apie kurį turgavietės prekiautojas informuojamas per „Mano VMI“. Turgavietės prekiautojui negrąžinus kompensacijos per  Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakyme dėl kompensacijos grąžinimo nustatytą terminą, taikomi 0,03 procentų dydžio delspinigiai nuo laiku negrąžintos kompensacijos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

 

29.  Visi su kompensacija susiję dokumentai, duomenys, informacija ir (arba) įrašai turi būti saugomi de minimis pagalbos reglamentuose nustatyta tvarka.

 

30.  Visa informacija apie kompensaciją teikiama interneto svetainėse http://eimin.lrv.lt/, www.vmi.lt ir www.lvpa.lt. (...)

 

Daugiau –  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5cbb8830c5c311ea997c9ee767e856b4

 
Komentarai (0)
Naujas komentaras
Jūsų el. paštas
 
Jūsų vardas
Komentaras
Apsaugos kodas secimg
 

Gaukite naujienas el. paštu

RSS

split

split

Savaitės sentencija

Nori išgirsti protingą atsakymą, protingai ir klausk.

J. V. Gėtė

Senesnės sentencijos

B U H A L T E R I !

Buhalterio kalendorius

<
2020 m. rugpjūtis
>
I
II
III
IV
V
VI
VII
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Akcijos
MOKESČIŲ KALENDORIUS
NEMOKAMI seminarai
Renginiai
REIKŠMINGOS datos
 
 

Verta žinoti

Lietuvos Respublikos Seimas 2020-uosius paskelbė Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos, Šventojo Jono Pauliaus II, Chiunes Sugiharos, Steigiamojo Seimo šimtmečio, Unesco pasaulio paveldo Lietuvoje, Tautodailės, Eugenijos Šimkūnaitės, Ateitininkų, Mokyklų bendruomenių METAIS

split

NAUJI mokymai - Tapkite profesionalu su LINKEDIN

AKTUALŪS nuotoliniai mokymai IŠMANUSIS BIURAS

→  SUSIDOMĖJOTE?

split

Vardadieniai

split

Šiandien orai Lietuvoje

Orai Vilniuje Orai Kaune Orai Klaipėdoje Orai Panevėžyje Orai Alytuje Orai Marijampolėje Orai Utenoje Orai Kėdainiuose Orai Ukmergėje Orai Mažeikiuose

9,56€  8,00 €   / IŠPARDUOTA!