Buhalteriams, finansininkams, vadovams, teisininkams, biurų administratoriams. JŪS PRIVALOTE ŽINOTI DAUGIAU!

Komentarai ir konsultacijos

split_long.png
Patvirtintas Keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių su transporto lengvatų taikymu, kompensavimo (atlyginimo) tvarkos aprašas 2019 09 11

 

Šis Aprašas nustato vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių su transporto lengvatų, suteikiančių teisę įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida (toliau – vežėjo išlaidos (negautos pajamos), taikymu, kompensavimo (atlyginimo) tvarką.

 

Nutarimu nustatyta:

 

4. Vežėjų išlaidos (negautos pajamos) dėl keleiviams taikytų važiavimo reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais, vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatų kompensuojamos (atlyginamos) iš savivaldybių biudžetų pagal sutartis, sudarytas tarp vežėjų ir savivaldybių, kuriose įregistruotos vežėjų įmonės, arba savivaldybių, išdavusių vežėjams leidimus vežti keleivius vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų ir troleibusų maršrutais, arba šių savivaldybių įgaliotų įstaigų. Pagal šias sutartis vežėjas, pasibaigus ataskaitiniam kalendoriniam mėnesiui, iki kito mėnesio 10 dienos pateikia:

4.1. savivaldybei, kurioje įregistruota vežėjo įmonė, arba šios savivaldybės įgaliotai įstaigai ataskaitą apie parduotus su nuolaida važiavimo reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietus, parengtą pagal Aprašo 1 priede nustatytą ataskaitos formos pavyzdį;
4.2. savivaldybei, išdavusiai vežėjui leidimą vežti keleivius vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų ir troleibusų maršrutais, arba šios savivaldybės įgaliotai įstaigai ataskaitas apie parduotus su nuolaida važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais bilietus, parengtas pagal Aprašo 2 priede nustatytą ataskaitos formos pavyzdį, ir ataskaitas apie parduotus su nuolaida važiavimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais bilietus, parengtas pagal Aprašo 3 priede nustatytą ataskaitos formos pavyzdį.

 

5. Savivaldybės arba jų įgaliotos įstaigos, įvertinusios joms iki Aprašo 4 punkte nustatyto termino pateiktas ataskaitas ir nustačiusios, kad ataskaitos pasirašytos vežėjo įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens, ataskaitose pateikti visi duomenys ir šie duomenys yra teisingi, ne vėliau kaip iki mėnesio, kurį gauta ataskaita, 22 dienos, išskyrus Aprašo 13 ir 16 punktuose nurodytus atvejus, priima sprendimą kompensuoti (atlyginti) vežėjo išlaidas (negautas pajamas), kurias vežėjas patyrė per ataskaitinį kalendorinį mėnesį, ir vežėjo išlaidų (negautų pajamų) kompensacijos (atlyginimo) sumą perveda į vežėjo nurodytą sąskaitą. Jeigu vežėjas ataskaitą savivaldybei arba jos įgaliotai įstaiga pateikia po Aprašo 4 punkte nustatyto termino, vežėjo išlaidos (negautos pajamos), jeigu nustatoma, kad ataskaitoje pateikti duomenys yra teisingi, vežėjui kompensuojamos (atlyginamos) ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį savivaldybė ar jos įgaliota įstaiga gavo ataskaitą, 22 dienos.

 

6. Vežėjų išlaidos (negautos pajamos) dėl keleiviams taikytų važiavimo keleiviniais traukiniais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų kompensuojamos (atlyginamos) iš valstybės biudžeto pagal sutartis, sudarytas tarp vežėjų ir Administracijos.

 

7. Vežėjas, turintis geležinkelio įmonės (vežėjo) licenciją ir teikiantis keleivių, bagažo vežimo geležinkelių transportu paslaugas, pasibaigus ataskaitiniam kalendoriniam mėnesiui, iki kito mėnesio 8 dienos pateikia Administracijai pagal sudarytą su juo sutartį ataskaitą apie parduotus su nuolaida važiavimo keleiviniais traukiniais bilietus, parengtą pagal Aprašo 4 priede nustatytą ataskaitos formos pavyzdį.

 

8. Vežėjas, turintis leidimą vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, pasibaigus ataskaitiniam kalendoriniam mėnesiui, iki kito mėnesio 8 dienos pateikia Administracijai pagal sudarytą su juo sutartį ataskaitą apie parduotus su nuolaida važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais bilietus, parengtą pagal Aprašo 5 priede nustatytą ataskaitos formos pavyzdį.

 

9. Ataskaitos, kurias vežėjai Administracijai pateikia po Aprašo 7 ir 8 punktuose nustatyto ataskaitų pateikimo termino, vertinamos mutatis mutandis Aprašo 10–16 punktuose nustatyta tvarka kitą mėnesį, einantį po mėnesio, kurį Administracija gavo ataskaitą.

 

10. Savivaldybė ar jos įgaliota įstaiga, Administracija per 6 darbo dienas nuo ataskaitų pateikimo termino pabaigos įvertina, ar ataskaitos pasirašytos vežėjo įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens, ar ataskaitose pateikti visi duomenys ir ar šie duomenys yra teisingi.

 

11. Administracija, nustačiusi, kad ataskaitoje pateikti visi duomenys, ataskaita pasirašyta vežėjo įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens, ataskaitoje pateikti duomenys yra teisingi, per 3 darbo dienas nuo ataskaitų įvertinimo termino pabaigos priima motyvuotą sprendimą kompensuoti (atlyginti) vežėjo išlaidas (negautas pajamas) ir apie šį sprendimą raštu praneša vežėjui.

 

12. Savivaldybė ar jos įgaliota įstaiga, Administracija, nustačiusios, kad ataskaitoje pateikti ne visi duomenys, ataskaita nepasirašyta vežėjo įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens, ataskaitoje pateikti duomenys yra klaidingi, per 2 darbo dienas nuo ataskaitų įvertinimo termino pabaigos raštu praneša vežėjui apie nustatytus trūkumus ir nustato 3 darbo dienų terminą šiems trūkumams pašalinti.

 

13. Vežėjo pagal nustatytus trūkumus patikslintą ataskaitą, jeigu ji pateikta per Aprašo 12 punkte nustatytą terminą trūkumams pašalinti, savivaldybė ar jos įgaliota įstaiga, Administracija pakartotinai įvertina per 3 darbo dienas nuo patikslintos ataskaitos gavimo dienos ir, jeigu nustatoma, kad nustatyti trūkumai buvo pašalinti, per 3 darbo dienas nuo patikslintos ataskaitos įvertinimo termino pabaigos priima motyvuotą sprendimą kompensuoti (atlyginti) vežėjo išlaidas (negautas pajamas) ir apie šį sprendimą raštu praneša vežėjui. Jeigu patikslinta ataskaita pateikta po Aprašo 12 punkte nustatyto termino trūkumams pašalinti, patikslinta ataskaita vertinama kartu su kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį savivaldybė ar jos įgaliota įstaiga, Administracija gavo patikslintą ataskaitą, vertinamomis ataskaitomis ir sprendimas kompensuoti (atlyginti) vežėjo išlaidas (negautas pajamas), jeigu nustatoma, kad nustatyti trūkumai pašalinti, priimamas mutatis mutandis Aprašo 10 ir 11 punktuose nustatyta tvarka. Savivaldybė ar jos įgaliota įstaiga, Administracija, pakartotinai įvertinusios patikslintą ataskaitą ir nustačiusios, kad nustatyti trūkumai nebuvo pašalinti, per 3 darbo dienas nuo patikslintos ataskaitos gavimo dienos raštu praneša vežėjui apie nustatytus trūkumus ir nustato 3 darbo dienų terminą šiems trūkumams pašalinti.

 

14. Savivaldybė arba jos įgaliota įstaiga, Administracija, turėdamos pagrįstų abejonių, kad ataskaitose pateikti duomenys yra teisingi, siekdamos įsitikinti ataskaitoje pateiktų duomenų teisingumu, ne vėliau kaip iki ataskaitų įvertinimo termino pabaigos turi teisę prašyti, kad vežėjas per 5 darbo dienas nuo savivaldybės arba jos įgaliotos įstaigos, Administracijos kreipimosi į vežėją pateiktų dokumentų, kurių pagrindu sudarytos ataskaitos (kasos aparatų kontrolinių juostų, kasos aparatų ataskaitų, bilietų pardavimo apskaitos knygų, bilietų pardavimo žiniaraščių, bilietų kontrolės lapų ir kt.), kopijas, ir (arba) savivaldybės ar Administracijos nustatyta tvarka atlikti dokumentų, kurių pagrindu sudarytos ataskaitos, patikrinimą vežėjų įmonių patalpose (toliau – patikrinimas). Vežėjo pateiktų dokumentų, kurių pagrindu sudarytos ataskaitos, kopijų vertinimas ir (ar) patikrinimas, jeigu savivaldybė ar jos įgaliota įstaiga, Administracija nusprendžia tokį patikrinimą atlikti, turi būti atliktas ne vėliau kaip kitą mėnesį, einantį po mėnesio, kurį savivaldybė arba jos įgaliota įstaiga, Administracija gavo ataskaitą, dėl kurioje pateiktų duomenų kilo pagrįstų abejonių.

 

15. Jeigu vežėjas per Aprašo 14 punkte nustatytą terminą nepateikia savivaldybei arba jos įgaliotai įstaigai, Administracijai prašomų dokumentų, kurių pagrindu sudarytos ataskaitos, kopijų, vežėjas nesudaro sąlygų savivaldybei arba jos įgaliotai įstaigai, Administracijai iki jos nurodyto termino atlikti patikrinimo, savivaldybė arba jos įgaliota įstaiga, Administracija per 3 darbo dienas nuo Aprašo 14 punkte nustatyto termino ar savivaldybės arba jos įgaliotos įstaigos, Administracijos nurodyto termino, iki kurio vežėjas turi sudaryti sąlygas atlikti patikrinimą, pabaigos grąžina vežėjui ataskaitą, dėl kurioje pateiktų duomenų kilo pagrįstų abejonių, ir raštu nurodo priežastis, dėl kurių ataskaita grąžinama vežėjui.

 

16. Savivaldybė arba jos įgaliota įstaiga, Administracija, įvertinusios vežėjo pateiktų dokumentų, kurių pagrindu sudarytos ataskaitos, kopijas ir (arba) atlikusios patikrinimą, per 7 darbo dienas nuo dokumentų, kurių pagrindu sudarytos ataskaitos, kopijų įvertinimo ir (arba) patikrinimo rezultatų įforminimo dienos priima motyvuotą sprendimą kompensuoti (atlyginti) vežėjo išlaidas (negautas pajamas) pagal vežėjo pateiktų dokumentų, kurių pagrindu sudarytos ataskaitos, vertinimo arba patikrinimo rezultatus ir apie šį sprendimą raštu praneša vežėjui.

 

17. Vežėjo išlaidos (negautos pajamos), išskyrus Aprašo 5 punkte nurodytą atvejį, kompensuojamos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo kompensuoti (atlyginti) vežėjo išlaidas (negautas pajamas) priėmimo dienos.

 

18. Vežėjas, apskaičiavęs, kad per ataskaitinį kalendorinį mėnesį jis patyrė daugiau (mažiau) išlaidų, nei jam buvo kompensuota (atlyginta), turi raštu kreiptis į savivaldybę arba jos įgaliotą įstaigą, Administraciją dėl permokos (nepriemokos) grąžinimo (išskaičiavimo) ar sumokėjimo ir pateikti patikslintą atitinkamo ataskaitinio kalendorinio mėnesio ataskaitą ir dokumentų, pagrindžiančių permokos (nepriemokos) susidarymą, kopijas.

 

19. Savivaldybė arba jos įgaliota įstaiga, Administracija, įvertinusios vežėjo pateiktą patikslintą atitinkamo ataskaitinio kalendorinio mėnesio ataskaitą ir dokumentus, pagrindžiančius permokos susidarymą, ir nustačiusios, kad per ataskaitinį kalendorinį mėnesį vežėjui kompensuota (atlyginta) daugiau, negu turėjo būti kompensuota (atlyginta), motyvuotą sprendimą dėl vežėjui permokėtos vežėjo išlaidų (negautų pajamų) kompensacijos (atlyginimo) sumos išskaičiavimo arba sumokėjimo priima ir apie šį sprendimą raštu praneša vežėjui ne vėliau kaip per 12 darbo dienų nuo vežėjo kreipimosi. Permokėta vežėjo išlaidų (negautų pajamų) kompensacijos (atlyginimo) suma išskaičiuojama iš ateinančio (-ių) ataskaitinio (-ių) kalendorinio (-ių) mėnesio (-ių) kompensuotinos (-ų) (atlygintinos (-ų) sumos (-ų), jeigu vežėjas savivaldybei arba jos įgaliotai įstaigai, Administracijai pateikia ateinančio (-ių) ataskaitinio (-ių) kalendorinio (-ių) mėnesio (-ių) ataskaitas, arba per ne ilgesnį kaip 3 mėnesių terminą nuo šiame punkte nurodyto sprendimo priėmimo dienos sumokama į savivaldybės arba jos įgaliotos įstaigos, Administracijos nurodytą sąskaitą, jeigu vežėjas savivaldybei arba jos įgaliotai įstaigai, Administracijai per 3 mėnesius nuo kreipimosi nepateikia tokios (-ių) ataskaitos (-ų).

 

20. Savivaldybė arba jos įgaliota įstaiga, Administracija, įvertinusios vežėjo pateiktą patikslintą atitinkamo ataskaitinio kalendorinio mėnesio ataskaitą ir dokumentus, pagrindžiančius nepriemokos susidarymą, ir nustačiusios, kad per ataskaitinį kalendorinį mėnesį vežėjui kompensuota (atlyginta) mažiau, negu vežėjo patirtos išlaidos (negautos pajamos), motyvuotą sprendimą dėl vežėjui nesumokėtos vežėjo išlaidų (negautų pajamų) kompensacijos (atlyginimo) sumos sumokėjimo priima ir apie šį sprendimą raštu praneša vežėjui ne vėliau kaip per 12 darbo dienų nuo vežėjo kreipimosi. Vežėjui nesumokėta vežėjo patirtų išlaidų (negautų pajamų) kompensacijos (atlyginimo) suma pridedama prie ateinančio ataskaitinio kalendorinio mėnesio kompensuotinos (atlygintinos) sumos, jeigu vežėjas savivaldybei arba jos įgaliotai įstaigai, Administracijai pateikia tokią ataskaitą, arba per ne ilgesnį kaip 3 mėnesių terminą nuo šiame punkte nurodyto sprendimo priėmimo dienos pervedama į vežėjo nurodytą sąskaitą, jeigu vežėjas savivaldybei arba jos įgaliotai įstaigai, Administracijai per 3 mėnesius nuo kreipimosi nepateikia tokios ataskaitos.

 

21. Savivaldybė arba jos įgaliota įstaiga, Administracija, nustačiusios, kad per ataskaitinį kalendorinį mėnesį vežėjui kompensuota (atlyginta) daugiau (arba mažiau), negu turėjo būti kompensuota (atlyginta), motyvuotą sprendimą dėl vežėjui permokėtos arba nesumokėtos vežėjo išlaidų (negautų pajamų) kompensacijos (atlyginimo) sumos išskaičiavimo, sugrąžinimo arba sumokėjimo priima ir apie šį sprendimą raštu praneša vežėjui ne vėliau kaip per 12 darbo dienų nuo šių aplinkybių paaiškėjimo dienos. Permokėta arba nesumokėta vežėjo išlaidų (negautų pajamų) kompensacijos (atlyginimo) suma išskaičiuojama, sugrąžinama arba sumokama mutatis mutandis Aprašo 19 ir 20 punktuose nustatyta tvarka.

 

Daugiau – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a4122c00d38b11e98c12b3138b15576c

 
Komentarai (0)
Naujas komentaras
Jūsų el. paštas
 
Jūsų vardas
Komentaras
Apsaugos kodas secimg
 

Gaukite naujienas el. paštu

RSS

split

split

Savaitės sentencija

Nori išgirsti protingą atsakymą, protingai ir klausk.

J. V. Gėtė

Senesnės sentencijos

B U H A L T E R I !

Buhalterio kalendorius

<
2020 m. vasaris
>
I
II
III
IV
V
VI
VII
27
28
29
30
31
1
Akcijos
MOKESČIŲ KALENDORIUS
NEMOKAMI seminarai
Renginiai
REIKŠMINGOS datos
 
 

Verta žinoti

Lietuvos Respublikos Seimas 2020-uosius paskelbė Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos, Šventojo Jono Pauliaus II, Chiunes Sugiharos, Steigiamojo Seimo šimtmečio, Unesco pasaulio paveldo Lietuvoje, Tautodailės, Eugenijos Šimkūnaitės, Ateitininkų, Mokyklų bendruomenių METAIS

split

NAUJI mokymai - Tapkite profesionalu su LINKEDIN

AKTUALŪS nuotoliniai mokymai IŠMANUSIS BIURAS

→  SUSIDOMĖJOTE?

split

Vardadieniai

split

Šiandien orai Lietuvoje

Orai Vilniuje Orai Kaune Orai Klaipėdoje Orai Panevėžyje Orai Alytuje Orai Marijampolėje Orai Utenoje Orai Kėdainiuose Orai Ukmergėje Orai Mažeikiuose

9,56€  8,00 €   / IŠPARDUOTA!