Buhalteriams, finansininkams, vadovams, teisininkams, biurų administratoriams. JŪS PRIVALOTE ŽINOTI DAUGIAU!

Komentarai ir konsultacijos

split_long.png
Patvirtintas Kompensacijų ir draudimo išmokų mokėjimo darbuotojams, teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, sergantiems ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis (...) tvarkos aprašas 2020 05 06

 

I SKYRIUS

KOMPENSACIJŲ IR DRAUDIMO IŠMOKŲ DYDŽIAI

 

3. Kompensacijos dydis darbuotojui mirus nuo ypač pavojingos užkrečiamosios ligos, kai apsikrėtimas susijęs su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu ypač pavojinga užkrečiamąja liga sergantiems pacientams ar darbu ypač pavojingos užkrečiamosios ligos židinyje, apskaičiuojamas darbuotojo žuvimo mėnesį gautą darbo užmokesčio, apskaičiuoto pagal Darbo kodekso 139 straipsnio 2 dalį, dydį (toliau – DU1) dauginant iš 93,1.

 

4. Darbuotojui, dėl apsikrėtimo ypač pavojinga užkrečiamąja liga nuo pacientų ar dirbant ypač pavojingos užkrečiamosios ligos židinyje netekus sveikatos ir darbingumo, išmokama kompensacija apskaičiuojama darbuotojo apsikrėtimo mėnesį gauto DU1 dydį dauginant iš atitinkamo mėnesių skaičiaus (nuo 12 iki 60 mėnesių) (MS), priklausomai nuo darbuotojo netekto darbingumo lygio procento, pagal Aprašo 2 priedą.

 

5. Darbuotojui draudimo išmoka išmokama kaip vienkartinė išmoka. 

 

6. Skaičiuojant draudimo išmokos dydį, darbuotojo paskutinių 3 mėnesių darbo užmokesčio vidurkis (DU2) nustatomas vadovaujantis Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 5 punktu.

 

7. Darbuotojui mokėtinas draudimo išmokos dydis lygus Aprašo 1 priede pagal darbuotojo netekto darbingumo lygį nustatytam procentiniam dydžiui (PD) nuo padauginto iš 12 darbuotojo DU2. 

 

8. Darbuotojui mokėtina draudimo išmoka negali būti mažesnė kaip 24 Vyriausybės nustatytos minimaliosios mėnesinės algos dydžiai ir didesnė kaip 48 Vyriausybės nustatyti minimaliosios mėnesinės algos dydžiai. (...)

 

III SKYRIUS

KOMPENSACIJŲ IR DRAUDIMO IŠMOKŲ MOKĖJIMO TVARKA

 

9. Kompensacija mokama darbuotojui mirus, netekus sveikatos ir darbingumo dėl apsikrėtimo ypač pavojinga užkrečiamąja liga nuo pacientų ar vykdant arba dalyvaujant vykdant epidemijų profilaktikos priemones ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų židiniuose (toliau – dirbant ypač pavojingos užkrečiamosios ligos židinyje).

 

10. Draudžiamuoju įvykiu draudimo išmokai gauti laikomas darbingumo netekimas darbuotojui nustatytu darbo laiku, atskiru darbdavio nurodymu paskirtu dirbti laiku ar dirbant tarnybinių komandiruočių laiku užsikrėtus ypač pavojinga užkrečiamąja liga teikiant sveikatos priežiūros paslaugas ypač pavojinga užkrečiamąja liga sergantiems pacientams ar dirbant ypač pavojingos užkrečiamosios ligos židinyje.

 

11. Kompensacija ir draudimo išmoka mokama tik jei darbuotojo mirtis, sveikatos ir darbingumo netekimas yra susijęs su jo darbu teikiant sveikatos priežiūros paslaugas ypač pavojinga užkrečiamąja liga sergantiems pacientams ar darbu ypač pavojingos užkrečiamosios ligos židinyje. Ar darbuotojo mirtis, sveikatos ir darbingumo netekimas yra susiję su jo darbu teikiant sveikatos priežiūros paslaugas ypač pavojinga užkrečiamąja liga sergantiems pacientams ar darbu ypač pavojingos užkrečiamosios ligos židinyje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytais požymiais ir tvarka nustato ir tai patvirtinančią pažymą išduoda Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

 

12. Atsisakoma mokėti kompensacijas ir draudimo išmokas, jeigu:

 

12.1. darbuotojo mirtis, sveikatos ir darbingumo netekimas nėra susiję su jo darbu teikiant sveikatos priežiūros paslaugas ypač pavojinga užkrečiamąja liga sergantiems pacientams ar darbu ypač pavojingos užkrečiamosios ligos židinyje;

 

12.2. nors darbuotojo mirtis, sveikatos ir darbingumo netekimas yra susiję su jo darbu teikiant sveikatos priežiūros paslaugas ypač pavojinga užkrečiamąja liga sergantiems pacientams ar darbu ypač pavojingos užkrečiamosios ligos židinyje, tačiau:

 

12.2.1. darbuotojas mirė, neteko sveikatos ir darbingumo dėl savo veikos, kurioje ikiteisminio tyrimo institucija arba teismas nustatė nusikalstamos veikos požymių arba kad ši veika yra susijusi su administraciniu nusižengimu, taip pat jei ikiteisminio tyrimo institucija arba teismas nustatė, kad darbuotojas nesilaikė darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų, kai visa reikalinga informacija ir priemonės jam buvo suteiktos;

 

12.2.2. darbuotojas mirė, neteko sveikatos ir darbingumo būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ar psichotropinių medžiagų;

 

12.2.3. darbuotojas mirė, neteko sveikatos ir darbingumo valdydamas transporto priemonę ar kitą savaeigę mašiną, kurioms valdyti neturėjo atitinkamo pažymėjimo, arba perdavęs valdyti transporto priemonę asmeniui, apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotikų, toksinių ar psichotropinių medžiagų arba neturinčiam atitinkamo pažymėjimo;

 

12.3. darbuotojas nusižudė, kėsinosi nusižudyti ar sąmoningai (tyčia) siekė, kad teikdamas sveikatos priežiūros paslaugas ypač pavojinga užkrečiamąja liga sergantiems pacientams ar dirbdamas ypač pavojingos užkrečiamosios ligos židinyje prarastų sveikatą ir darbingumą;

 

12.4. darbuotojas savavališkai (be darbdavio žinios) dirbo sau (savo interesais);

 

12.5. darbuotojas mirė, neteko sveikatos ar darbingumo dėl darbuotojo ligos, nesusijusios su darbu teikiant sveikatos priežiūros paslaugas ypač pavojinga užkrečiamąja liga sergantiems pacientams ar darbu ypač pavojingos užkrečiamosios ligos židinyje.

 

13. Kompensaciją ir draudimo išmoką moka Sveikatos apsaugos ministerija iš tam tikslui skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

 

14. Sprendimą mokėti (nemokėti) kompensaciją ir draudimo išmoką priima sveikatos apsaugos ministro įsakymu sudaryta komisija (toliau – Komisija).

 

15. Kompensacijai ir draudimo išmokai darbuotojui (jo mirties atveju artimajam) mokėti darbuotojas (artimasis) ar jų atstovai pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (toliau – atstovai) pateikia sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos prašymą dėl kompensacijos ir draudimo išmokos mokėjimo (jei dokumentus teikia artimieji ar darbuotojo (artimųjų) atstovai, kartu turi būti pateiktas ir artimojo ar atstovo statusą  patvirtinantis dokumentas).

 

16. Komisija, gavusi Aprašo 15 punkte nurodyta prašymą, iš Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) gauna informaciją apie darbuotojo netekto darbingumo dėl to paties įvykio, dėl kurio pretenduojama gauti kompensaciją ir draudimo išmoką, lygį procentais ir Aprašo 11 punkte nurodytą pažymą. NDNT nesant informacijos apie darbuotojo dėl to paties įvykio, dėl kurio pretenduojama gauti kompensaciją ir draudimo išmoką, netekto darbingumo lygį procentais, Komisija priima sprendimą kompensacijos ir draudimo išmokos darbuotojui (jo mirties atveju artimajam) nemokėti.

 

17. Jei darbuotojas yra miręs, darbuotojo mirties faktą patvirtinančią informaciją gauna Komisija.

 

18. Komisija, esant poreikiui, sprendimui priimti iš valstybės ir savivaldybių įstaigų ir institucijų turi teisę gauti (valstybės ir savivaldybių įstaigos ir institucijos privalo pateikti) visą sprendimui priimti reikalinga informaciją.

 

19. Kompensacija išmokama darbuotojui, darbuotojo mirties atveju – lygiomis dalimis mirusio darbuotojo artimiesiems. Kompensacija gali būti išmokėta vienam iš artimųjų, jeigu pateikiamas kitų pilnamečių asmenų notarine tvarka patvirtintas sutikimas.

 

20. Kompensacijas ir draudimo išmokas Sveikatos apsaugos ministerija privalo išmokėti per vienus kalendorinius metus nuo Komisijos sprendimo skirti kompensaciją ar draudimo išmoką priėmimo dienos. 

 

21. Komisijos sudarymą, sprendimo priėmimo procedūras ir jų terminus nustato sveikatos apsaugos ministras Komisijos darbo reglamente.

 

Daugiau – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eaf259008e8f11ea9515f752ff221ec9

 
Komentarai (0)
Naujas komentaras
Jūsų el. paštas
 
Jūsų vardas
Komentaras
Apsaugos kodas secimg
 

Gaukite naujienas el. paštu

RSS

split

split

Savaitės sentencija

Nori išgirsti protingą atsakymą, protingai ir klausk.

J. V. Gėtė

Senesnės sentencijos

B U H A L T E R I !

Buhalterio kalendorius

<
2020 m. birželis
>
I
II
III
IV
V
VI
VII
1
2
3
4
5
Akcijos
MOKESČIŲ KALENDORIUS
NEMOKAMI seminarai
Renginiai
REIKŠMINGOS datos
 
 

Verta žinoti

Lietuvos Respublikos Seimas 2020-uosius paskelbė Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos, Šventojo Jono Pauliaus II, Chiunes Sugiharos, Steigiamojo Seimo šimtmečio, Unesco pasaulio paveldo Lietuvoje, Tautodailės, Eugenijos Šimkūnaitės, Ateitininkų, Mokyklų bendruomenių METAIS

split

NAUJI mokymai - Tapkite profesionalu su LINKEDIN

AKTUALŪS nuotoliniai mokymai IŠMANUSIS BIURAS

→  SUSIDOMĖJOTE?

split

Vardadieniai

split

Šiandien orai Lietuvoje

Orai Vilniuje Orai Kaune Orai Klaipėdoje Orai Panevėžyje Orai Alytuje Orai Marijampolėje Orai Utenoje Orai Kėdainiuose Orai Ukmergėje Orai Mažeikiuose

9,56€  8,00 €   / IŠPARDUOTA!