Buhalteriams, finansininkams, vadovams, teisininkams, biurų administratoriams. JŪS PRIVALOTE ŽINOTI DAUGIAU!

Komentarai ir konsultacijos

split_long.png
Patvirtintas Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašas 2019 06 06

 

Šis Aprašas reglamentuoja viešojo pirkimo pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir pirkimo pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo procedūrų, projekto konkurso procedūrų, per kalendorinius metus sudarytų pirkimo sutarčių bei pirkimų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnyje ir Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 19 straipsnyje, ataskaitų rengimą ir teikimą Viešųjų pirkimų tarnybai.

 

Atkreipiame dėmesį į ataskaitų rengimo ir atskaitų teikimo procedūras.

 

„II. ATASKAITŲ RENGIMAS

 

6.   Pirkimo vykdytojas rengia pirkimo procedūrų ataskaitą pagal Atn-1 formą, išskyrus išimtis, nurodytas šio Aprašo 10 arba 11 punkte:

6.1. dėl kiekvienos pirkimo procedūros, kai:
6.1.1.   sudaroma (nesudaroma) pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis;
6.1.2.   sudaroma pagrindinė pirkimo sutartis preliminariosios sutarties pagrindu (įskaitant ir kai įsigyjama per centrinę perkančiąją organizaciją);
6.1.3.   sukuriama (nesukuriama) dinaminė pirkimo sistema;
6.1.4.   sudaroma pirkimo sutartis dinaminės pirkimo sistemos pagrindu (įskaitant ir kai įsigyjama per centrinę perkančiąją organizaciją);

 

6.2. dėl kiekvieno projekto konkurso (taip pat ir kai vykdomas supaprastintas projekto konkursas).

 

7.  Perkantysis subjektas rengia pirkimo procedūrų ataskaitą pagal Atn-1 formą ir tais atvejais, kai vadovaujantis Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 5-19, 22-28 straipsnių nuostatomis, perkantysis subjektas priėmė sprendimą pirkimui netaikyti šio įstatymo II, III, IV, V skyrių nuostatų. Šuo atveju, perkantysis subjektas pateikia tik duomenis apie atitinkamą tokio sprendimo teisinį pagrindą bei nurodo tokios sutarties vertę.

 

8.  Pirkimo vykdytojas papildomai rengia ataskaitą pagal Atn-2 formą, kai atliekant pirkimo procedūras į dalis suskirstyto pirkimo objekto atskirų dalių pirkimo procedūros baigiasi skirtingu laiku ir Aprašo 14.1 punkte nustatytu terminu negalima pateikti pirkimo procedūrų ataskaitos dėl visų pirkimo objekto dalių pagal Atn-1 formą. Tokiu atveju Pirkimo vykdytojas pirmą kartą teikia pirkimo procedūrų ataskaitą pagal Atn-1 formą, o pirkimo objekto daliai (-ims), apie kurią (-ias) informacija nebuvo pateikta Atn-1 formoje, papildomai rengia vieną ar kelias pirkimo procedūrų ataskaitas pagal Atn-2 formą.

 

9.  Pirkimo procedūrų ataskaita laikoma užpildyta, kai joje pateikta visa reikalaujama informacija dėl visų pirkimo objekto dalių.

 

10. Perkančioji organizacija, atlikusi pirkimo procedūras, ataskaitos pagal Atn-1 formą (ir papildomos pagal Atn-2 formą) nerengia:

10.1.  atlikusi supaprastintą pirkimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 72 straipsnio 3 dalį (t. y. kai supaprastinto pirkimo atveju perkančioji organizacija vykdo neskelbiamas derybas Viešųjų pirkimų įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose, 3 dalies 2, 3 ir 4 punktuose, 5 ir 6 dalyse nustatytomis sąlygomis);
10.2.  kai sudaroma pirkimo sutartis preliminariosios sutarties pagrindu pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 78 straipsnio 4 dalį (kai preliminarioji sutartis sudaryta su vienu tiekėju) ar 78 straipsnio 5 dalies 1 punktą (neatnaujinant tiekėjų varžymosi remiantis preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis);
10.3.  atlikusi Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 3 dalyje numatytus supaprastintus pirkimus (pirkimus atlieka Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės užsienio valstybėse, Lietuvos Respublikos atstovybės prie tarptautinių organizacijų, konsulinės įstaigos ir specialiosios misijos, taip pat kitos perkančiosios organizacijos, kurios užsienyje įsigyja prekių, paslaugų ar darbų, skirtų užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė arba skirtų užsienyje vykdomiems vystomojo bendradarbiavimo ir kitiems projektams);
10.4.  atlikusi Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje numatytus supaprastintus pirkimus (ypatingos svarbos tarptautiniams renginiams organizuoti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų supaprastinti pirkimai);

10.5.  atlikusi mažos vertės pirkimus.

 

11. Perkantysis subjektas, atlikęs pirkimo procedūras, ataskaitos pagal Atn-1 formą (ir papildomos pagal Atn-2 formą) nerengia:

11.1.  atlikęs supaprastintą pirkimą pagal Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 80 straipsnio 2 dalį (t. y., kai supaprastinto pirkimo atveju perkantysis subjektas vykdo neskelbiamas derybas Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 79 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punkte, 3, 5 ir 6 dalyse nustatytomis sąlygomis);
11.2.  atlikęs mažos vertės pirkimus.

 

12. Perkančioji organizacija rengia Kalendorinių metų ataskaitą pagal Atn-3 formą:

12.1.  už visas per kalendorinius metus sudarytas pirkimo sutartis:

 12.1.1.   kai atlikti mažos vertės pirkimai (išskyrus tokius, kurie atlikti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, 4 dalimi, ar kai atlikti pirkimai, po kurių sutarytų pirkimo sutarčių nereikalaujama paskelbti vadovaujantis 86 straipsnio 9 dalimi, taip pat kai atlikti per centrinę perkančiąją organizaciją);

12.1.2.   kai atlikti Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje numatyti pirkimai, įskaitant mažos vertės pirkimus (išskyrus, kai supaprastintus pirkimus atlieka Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės užsienio valstybėse, Lietuvos Respublikos atstovybės prie tarptautinių organizacijų, konsulinių įstaigų ir specialiųjų misijų, taip pat kitos perkančiosios organizacijos, kurios užsienyje įsigyja prekių, paslaugų ar darbų, skirtų užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė);
12.1.3.   kai atlikti Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 3 dalyje numatyti supaprastinti pirkimai, įskaitant mažos vertės pirkimus (pirkimus atlieka Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės užsienio valstybėse, Lietuvos Respublikos atstovybės prie tarptautinių organizacijų, konsulinės įstaigos ir specialiosios misijos, taip pat kitos perkančiosios organizacijos, kurios užsienyje įsigyja prekių, paslaugų ar darbų, skirtų užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė arba skirtų užsienyje vykdomiems vystomojo bendradarbiavimo ir kitiems projektams);
12.1.4.   kai atlikti Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje numatyti supaprastinti pirkimai, įskaitant mažos vertės pirkimus (ypatingos svarbos tarptautiniams renginiams organizuoti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų supaprastinti pirkimai);
12.1.5.   kai atlikti pirkimai (tarptautiniai, supaprastinti ir mažos vertės), po kurių sudarytų sutarčių neprivaloma paskelbti pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas.
12.2.  už visus per kalendorinius metus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnį atliktus vidaus sandorius.

 

13. Perkantysis subjektas rengia Kalendorinių metų ataskaitą pagal Atn-3 formą:

13.1.  už visas per kalendorinius metus sudarytas pirkimo sutartis:
13.1.1.   kai atlikti mažos vertės pirkimai (išskyrus, kai atlikti pirkimai, po kurių sudarytų pirkimo sutarčių nereikalaujama paskelbti vadovaujantis Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 94 straipsnio 9 dalimi, taip pat kai atlikti per centrinę perkančiąją organizaciją);
13.1.2.   kai atlikti pirkimai (tarptautiniai, supaprastinti ir mažos vertės), po kurių sudarytų sutarčių neprivaloma paskelbti pagal Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 94 straipsnio 9 dalies nuostatas;
13.2. už visus per kalendorinius metus pagal Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 19 straipsnį atliktus vidaus sandorius (tik perkantysis subjektas, kuris yra perkančioji organizacija).

 

III. ATASKAITŲ TEIKIMAS

 

14. Pirkimo vykdytojas teikia Viešųjų pirkimų tarnybai Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis ir skelbia CVP IS užpildytą:

14.1.  pirkimo procedūrų ataskaitą – per 15 dienų pasibaigus pirkimo procedūroms, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal sudarytą pirkimo sutartį pradžios;
14.2.  Kalendorinių metų ataskaitą – per 30 dienų, pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams.

 

15.  Teisę pateikti CVP IS priemonėmis ataskaitas turi Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka CVP IS registruotas pirkimo vykdytojo naudotojas.

 

16.  Tais atvejais, kai pirkimo procedūras pagal Viešųjų pirkimų įstatymą vykdo įgaliotoji perkančioji organizacija, pirkimo procedūrų ataskaitą rengti ir teikti CVP IS priemonėmis privalo įgaliojusioji perkančioji organizacija, išskyrus atvejus, kai įgaliojimus pateikti pirkimo procedūrų ataskaitą ji suteikia įgaliotajai perkančiajai organizacijai.

 

17.  Tais atvejais, kai pirkimo procedūras pagal Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymą vykdo įgaliotasis perkantysis subjektas ar įgaliotoji perkančioji organizacija, pirkimo procedūrų ataskaitą rengti ir teikti CVP IS priemonėmis privalo įgaliojusysis perkantysis subjektas, išskyrus atvejus, kai įgaliojimus pateikti pirkimo procedūrų ataskaitą jis suteikia įgaliotajam perkančiajam subjektui ar įgaliotajai perkančiajai organizacijai.

 

18.  Tais atvejais, kai pirkimo procedūras vykdo įgaliotasis pirkimo vykdytojas, pirkimo procedūrų ataskaitą rengti ir teikti CVP IS privalo įgaliojusysis pirkimo vykdytojas, išskyrus atvejus, kai pirkimo procedūrų ataskaitą teikia įgaliotasis pirkimo vykdytojas (kaip numatyta Aprašo 16 ir 17 punktuose)."

 

Daugiau – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0e28969085fa11e993ffd4361ddf8976

 
Komentarai (0)
Naujas komentaras
Jūsų el. paštas
 
Jūsų vardas
Komentaras
Apsaugos kodas secimg
 

Gaukite naujienas el. paštu

RSS

split

split

Savaitės sentencija

Nori išgirsti protingą atsakymą, protingai ir klausk.

J. V. Gėtė

Senesnės sentencijos

B U H A L T E R I !

Buhalterio kalendorius

<
2019 m. rugsėjis
>
I
II
III
IV
V
VI
VII
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Akcijos
MOKESČIŲ KALENDORIUS
NEMOKAMI seminarai
Renginiai
REIKŠMINGOS datos
 
 

Verta žinoti

Lietuvos Respublikos Seimas 2019-uosius paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo, Lietuvos Tarybos pirmininko, Lietuvos valstybės Prezidento Antano Smetonos, Juozo Tumo-Vaižganto, Žemaitijos, Lietuvos šaulių sąjungos, Jono Žemaičio-Vytauto, Pasaulio lietuvių, Juozo Naujalio, Laikinosios sostinės atminimo, Jėzuitų misijos Lietuvoje, Vietovardžių METAIS.

split

NAUJI mokymai - Tapkite profesionalu su LINKEDIN

AKTUALŪS nuotoliniai mokymai IŠMANUSIS BIURAS

→  SUSIDOMĖJOTE?

split

Vardadieniai

split

Šiandien orai Lietuvoje

Orai Vilniuje Orai Kaune Orai Klaipėdoje Orai Panevėžyje Orai Alytuje Orai Marijampolėje Orai Utenoje Orai Kėdainiuose Orai Ukmergėje Orai Mažeikiuose

9,56€  8,00 €   / IŠPARDUOTA!