Buhalteriams, finansininkams, vadovams, teisininkams, biurų administratoriams. JŪS PRIVALOTE ŽINOTI DAUGIAU!

Komentarai ir konsultacijos

split_long.png
Patvirtintos Asmenų, kurių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti (...) metinių pajamų deklaracijų ir prašymų pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms 2020 06 08

Taisyklės nustato:

 

1.1. kriminalinės žvalgybos subjektų ir žvalgybos institucijų, kaip mokestį išskaičiuojančio asmens, teikiamų deklaracijų apie jų valstybės tarnautojams ir pareigūnams ir (arba) buvusiems valstybės tarnautojams ir pareigūnams, kurių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymas (toliau – Kriminalinės žvalgybos įstatymas) ir Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymas (toliau – Žvalgybos įstatymas), išmokėtas išmokas, priskiriamas A klasės pajamoms, užpildymo ir pateikimo ypatumus;

 

1.2. asmenų, kurių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti, ir jų šeimos narių, kriminalinės žvalgybos subjektų ir žvalgybos institucijų valstybės tarnautojų ir pareigūnų ir (arba) buvusių valstybės tarnautojų ir pareigūnų, kurių veiklą reglamentuoja Kriminalinės žvalgybos įstatymas ir Žvalgybos įstatymas, ir jų šeimos narių teikiamų metinių pajamų deklaracijų užpildymo ir pateikimo ypatumus;

 

1.3. asmenų, kurių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti, ir jų šeimos narių, kriminalinės žvalgybos subjektų ir žvalgybos institucijų valstybės tarnautojų ir pareigūnų ir (arba) buvusių valstybės tarnautojų ir pareigūnų, kurių veiklą reglamentuoja Kriminalinės žvalgybos įstatymas ir Žvalgybos įstatymas, ir jų šeimos narių teikiamų prašymų pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms užpildymo ir pateikimo ypatumus.

 

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas), Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – Mokesčių administravimo įstatymas), Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo (toliau – Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas), Kriminalinės žvalgybos įstatymo, Žvalgybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 516 „Dėl Asmenų, kurių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti, ir jų šeimos narių, kriminalinės žvalgybos subjektų valstybės tarnautojų ir pareigūnų, kurių veiklą reglamentuoja Kriminalinės žvalgybos įstatymas ir Žvalgybos įstatymas, ir jų šeimos narių bei žvalgybos pareigūnų ir jų šeimos narių turto deklaravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 516) nuostatomis.

 

3. Asmenų, kurių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti, ir jų šeimos narių, kriminalinės žvalgybos subjektų valstybės tarnautojų ir pareigūnų, kurių veiklą reglamentuoja Kriminalinės žvalgybos įstatymas, taip pat žvalgybos pareigūnai, kurių veiklą reglamentuoja Žvalgybos įstatymas, ir jų šeimos narių (toliau – deklaruojantys asmenys) nuosavybės teise priklausančio turto deklaravimo tvarką bei terminus nustato Asmenų, kurių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti, ir jų šeimos narių, kriminalinės žvalgybos subjektų valstybės tarnautojų ir pareigūnų, kurių veiklą reglamentuoja Kriminalinės žvalgybos įstatymas ir Žvalgybos įstatymas, ir jų šeimos narių bei žvalgybos pareigūnų ir jų šeimos narių turto deklaravimo tvarkos aprašas, patvirtintas Nutarimu Nr. 516 (toliau – Aprašas). Deklaruojantys asmenys privalo turtą deklaruoti, užpildydami Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formą FR0001, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. VA-13 „Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Metinė turto deklaracija), ir vadovaudamiesi nurodytu įsakymu patvirtintose Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklėse nustatyta tvarka, taikytina už atitinkamus metus užpildomoms Metinėms turto deklaracijoms, bei atsižvelgdami į Apraše nustatytus ypatumus.

Šie deklaruojantys asmenys privalo metines pajamas ir nuo jų apskaičiuotą pajamų mokestį deklaruoti, užpildydami atitinkamo mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) metinę pajamų deklaraciją:

- 2018 m. ir ankstesniais mokestiniais laikotarpiais gautos pajamos ir nuo jų apskaičiuotas pajamų mokestis deklaruojami, užpildant Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. VA-96 „Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Metinė pajamų deklaracija). Ši forma užpildoma vadovaujantis nurodytu įsakymu patvirtintose Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklėse nustatyta tvarka, taikytina už atitinkamus metus užpildomoms Metinėms pajamų deklaracijoms, bei atsižvelgiant į taisyklėse nustatytus ypatumus;

- 2019 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautoms pajamoms ir nuo jų apskaičiuotam pajamų mokesčiui deklaruoti yra skirta Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. VA-93 „Dėl Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų formų ir jų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Metinė pajamų deklaracija). Ši forma užpildoma, vadovaujantis nurodytu įsakymu patvirtintose Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų formų ir jų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklėse nustatyta tvarka, taikytina už atitinkamus metus užpildomoms Metinėms pajamų deklaracijoms, bei atsižvelgiant į taisyklėse nustatytus ypatumus.

 

4. Deklaruojantys asmenys, pageidaujantys pasinaudoti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnyje nustatyta teise skirti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą (toliau – Labdaros ir paramos įstatymas) turintiems teisę gauti paramą, politinėms partijoms, kurios įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruotos Juridinių asmenų registre ir atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra, profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams, pagal Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, užpildo Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – prašymas). Ši forma užpildoma, vadovaujantis nurodytu įsakymu patvirtintose Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklėse nustatyta tvarka, taikytina už atitinkamus metus užpildomiems prašymams.

 

5. Deklaruojantys asmenys, kurių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti arba kurių priklausomybė kriminalinės žvalgybos subjektui (žvalgybos institucijai) yra įslaptinta (toliau   įslaptinti asmenys), užpildo Metinę pajamų deklaraciją ir prašymą, koduodami duomenis.

 

6. Metinės pajamų deklaracijos ir prašymai pateikiami tai pačiai institucijai (įstaigai) ar kitam Aprašo 5 punkte numatytam asmeniui, kuriam teikiama Metinė turto deklaracija (toliau – deklaraciją priimantis asmuo). Deklaracijas priimančio asmens įgaliotas darbuotojas Metines pajamų deklaracijas ir prašymus su lydraščiu pateikia apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojui ar darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, turinčiam leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, kuri žymima ne žemesne slaptumo žyma nei „Slaptai“, (toliau – AVMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas) duomenims tikrinti.

Jeigu deklaruojantis asmuo Metinę pajamų deklaraciją ir / ar prašymą taip pat pateikia mokesčių administratoriui bendrąja tvarka per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (toliau – EDS), tokią deklaraciją ir / ar prašymą AVMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas, atliekantis deklaracijos duomenų patikrinimą, anuliuoja. (...)

 

Daugiau – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3c489ab0a67f11eab9d9cd0c85e0b745

 
Komentarai (0)
Naujas komentaras
Jūsų el. paštas
 
Jūsų vardas
Komentaras
Apsaugos kodas secimg
 

Gaukite naujienas el. paštu

RSS

split

split

Savaitės sentencija

Nori išgirsti protingą atsakymą, protingai ir klausk.

J. V. Gėtė

Senesnės sentencijos

B U H A L T E R I !

Buhalterio kalendorius

<
2020 m. liepa
>
I
II
III
IV
V
VI
VII
29
30
1
2
Akcijos
MOKESČIŲ KALENDORIUS
NEMOKAMI seminarai
Renginiai
REIKŠMINGOS datos
 
 

Verta žinoti

Lietuvos Respublikos Seimas 2020-uosius paskelbė Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos, Šventojo Jono Pauliaus II, Chiunes Sugiharos, Steigiamojo Seimo šimtmečio, Unesco pasaulio paveldo Lietuvoje, Tautodailės, Eugenijos Šimkūnaitės, Ateitininkų, Mokyklų bendruomenių METAIS

split

NAUJI mokymai - Tapkite profesionalu su LINKEDIN

AKTUALŪS nuotoliniai mokymai IŠMANUSIS BIURAS

→  SUSIDOMĖJOTE?

split

Vardadieniai

split

Šiandien orai Lietuvoje

Orai Vilniuje Orai Kaune Orai Klaipėdoje Orai Panevėžyje Orai Alytuje Orai Marijampolėje Orai Utenoje Orai Kėdainiuose Orai Ukmergėje Orai Mažeikiuose

9,56€  8,00 €   / IŠPARDUOTA!