Buhalteriams, finansininkams, vadovams, teisininkams, biurų administratoriams. JŪS PRIVALOTE ŽINOTI DAUGIAU!

Komentarai ir konsultacijos

split_long.png
Patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos vidiniu informacijos kanalu gautų pranešimų apie pažeidimus tvarkymo taisyklės 2019 04 17

 

Kaip bus nagrinėjami gauti pranešimaia pie pažeidimus VMI ir užtikrinamas pranešėjų konfidencialumas?

 

„III SKYRIUS

PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMAS

 

7. Vidinį informacijos kanalą administruoja ir gautus pranešimus nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną Valstybinės mokesčių inspekcijos darbo organizavimo ir dokumentų valdymo sistemoje užregistruoja kompetentingas subjektas.

 

8. Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimus, pageidaujant, kompetentingas subjektas nedelsdamas raštu patvirtina pranešimo gavimo faktą.

 

9. Kompetentingas subjektas, vidiniu informacijos kanalu gavęs pranešimą, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo gavimo dienos, imasi vertinti pranešime pateiktą informaciją ir priima vieną iš šių sprendimų:

9.1. jei gauta informacija leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas ar kitas pažeidimas, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos persiųsti gautą pranešimą tokią informaciją įgaliotai tirti institucijai be asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, sutikimo ir apie informacijos perdavimą raštu informuoti šį asmenį;
9.2. nagrinėti pranešime pateiktą informaciją apie pažeidimą;
9.3. nenagrinėti pranešime pateiktos informacijos, nurodant sprendimo motyvus.

 

10. Pranešime pateikta informacija nenagrinėjama kai:

10.1. yra grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais;
10.2. asmuo kreipiasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, kai prieš tai pateikta informacija apie pažeidimą šių Taisyklių numatyta tvarka buvo išnagrinėta ir dėl jos priimtas sprendimas.

 

11. Kompetentingas subjektas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos, raštu informuoja pranešimą pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą dėl pranešime pateiktos informacijos nagrinėjimo.

 

12. Kompetentingas subjektas pranešime pateiktą informaciją išnagrinėja per 20 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos, tačiau, esant objektyvioms priežastims, šis terminas gali būti pratęstas.

 

13. Kompetentingas subjektas baigęs nagrinėti pranešime pateiktą informaciją, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, raštu informuoja pranešimą pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, pažeidimą padariusiems asmenims taikytą atsakomybę (jei buvo nustatytas pažeidimo padarymo faktas), nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką. Ši informacija teikiama tik tokia apimtimi, kiek tai neprieštarauja kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems duomenų ir informacijos apsaugą.

 

14. Informacija apie pažeidimą, neatitinkanti Įstatymo nuostatų bei šių Taisyklių 3 ir 4 punktuose nustatytų reikalavimų (neatitinkanti pranešimo sąvokos), nagrinėjama kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

KONFIDENCIALUMO UŽTIKRINIMAS

 

15. Siekiant užtikrinti asmens pateikusio pranešimą konfidencialumą, su pranešimą pateikusio asmens duomenimis bei kita jį tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžiančia informacija turi teisę susipažinti tik kompetentingas subjektas.

 

16. Siekiant užtikrinti pranešimo konfidencialumą kompetentingas subjektas užtikrina, kad pranešimas ir su juo susijusi informacija būtų laikomi saugiai ir su jais galėtų susipažinti tik informaciją apie pažeidimus nagrinėjantys asmenys tarnybinių funkcijų vykdymo tikslais.

 

17. Konfidencialumo užtikrinti nebūtina, kai to raštu prašo asmuo pateikęs pranešimą arba jo pateikta informacija yra žinomai melaginga.

 

18. Asmens, pateikusio pranešimą, duomenų ir kitos informacijos pateikimas ikiteisminio tyrimo ar kitoms pažeidimus tiriančioms kompetentingoms institucijoms, neatskleidžiant šių duomenų VMI viduje, nelaikomas konfidencialumo pažeidimu.

 

19. Pranešime nurodyti asmens, pateikusio informaciją apie galimą pažeidimą VMI, duomenys yra reikalingi identifikuoti asmenį, sprendžiant klausimą dėl pranešėjo statuso suteikimo ir yra saugomi 3 metus nuo jų gavimo dienos".

 

Daugiau – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d49e10805cdc11e98b599e654d7d03a0

 
Komentarai (0)
Naujas komentaras
Jūsų el. paštas
 
Jūsų vardas
Komentaras
Apsaugos kodas secimg
 

Gaukite naujienas el. paštu

RSS

split

split

Savaitės sentencija

Nori išgirsti protingą atsakymą, protingai ir klausk.

J. V. Gėtė

Senesnės sentencijos

B U H A L T E R I !

Buhalterio kalendorius

<
2019 m. birželis
>
I
II
III
IV
V
VI
VII
27
28
29
30
31
Akcijos
MOKESČIŲ KALENDORIUS
NEMOKAMI seminarai
Renginiai
REIKŠMINGOS datos
 
 

Verta žinoti

Lietuvos Respublikos Seimas 2019-uosius paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo, Lietuvos Tarybos pirmininko, Lietuvos valstybės Prezidento Antano Smetonos, Juozo Tumo-Vaižganto, Žemaitijos, Lietuvos šaulių sąjungos, Jono Žemaičio-Vytauto, Pasaulio lietuvių, Juozo Naujalio, Laikinosios sostinės atminimo, Jėzuitų misijos Lietuvoje, Vietovardžių METAIS.

split

NAUJI mokymai - Tapkite profesionalu su LINKEDIN

AKTUALŪS nuotoliniai mokymai IŠMANUSIS BIURAS

→  SUSIDOMĖJOTE?

split

Vardadieniai

split

Knygos eurais – dar pigiau!

9,56€  8,00 €   Pristatymas nemokamas