Buhalteriams, finansininkams, vadovams, teisininkams, biurų administratoriams. JŪS PRIVALOTE ŽINOTI DAUGIAU!

Komentarai ir konsultacijos

split_long.png
Vyriausybė patvirtino 2020 metų nacionalinę reformų darbotvarkę 2020 05 20

 

Čia pateikiame tik dalį reformos punktų:

 

3. Pastaraisiais metais darbo užmokesčio pokyčius šalies ūkyje lėmusi įtampa darbo rinkoje 2019 metais silpnėjo, todėl darbo užmokesčio augimo tempas lėtėjo. Darbo užmokestis šalies ūkyje 2019 metais padidėjo vidutiniškai 8,8 proc. Darbo užmokesčio pokyčiams šalyje įtakos turėjo nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioję mokesčių sistemos pakeitimai: Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo pakeitimai, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai, Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymo pakeitimai, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimai, Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimai. Taip pat įtakos turėjo pasikeitusi neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimo tvarka, Vyriausybės priimti sprendimai dėl darbo užmokesčio didinimo viešajame sektoriuje, 7,5 proc. (iki 555 eurų) padidinta MMA.

 

4. Vidutinė metinė infliacija, apskaičiuota pagal suderintą vartotojų kainų indeksą, 2019 metais šalyje sudarė 2,2 proc. ir, palyginti su 2018 metais, sumažėjo 0,3 proc. punkto. Infliaciją skatino sparčiai augęs darbo užmokestis, kuris lėmė paslaugų kainų didėjimą, ir dėl išorės veiksnių prasidėjęs spartus maisto produktų brangimas. Mažinantį poveikį infliacijai turėjo atpigusios energetikos prekės – centralizuotai tiekiama šilumos energija, transporto priemonių degalai, kietasis kuras.

 

5. 2018 metais mažėjo skurdo rizikos ar socialinės atskirties lygis (1,3 proc. punkto) ir pajamų nelygybė (nuo 7,3 iki 7,1 proc. punkto). Visgi 28,3 proc. gyventojų patiria skurdo riziką ar socialinę atskirtį, o 20 proc. turtingiausių žmonių pajamos šalyje buvo 7,1 karto didesnės nei 20 proc. neturtingiausių žmonių.

 

6. Mažinant skurdo riziką, socialinę atskirtį ir pajamų nelygybę buvo priimti Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo pakeitimai, nustatantys pensijų priemokų skyrimą, susietą su turimu stažu ir minimalių vartojimo poreikių dydžiu (toliau – MVPD): 2019 metais – 95 proc. MVPD (238 eurai); 2020 metais – 100 proc. MVPD (257 eurai).

 

7. Nuo 2020 m. sausio 1 d. šalpos pensijų bazę padidinus nuo 132 iki 140 eurų, našlaičiams, neįgaliems vaikams, nuo vaikystės neįgaliems suaugusiems žmonėms bei kitiems neįgaliesiems ir senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems gyventojams, kurie neįgijo stažo draudimo pensijai gauti, bus mokamos didesnės šalpos pensijos ir išmokos (iš viso apie 60 tūkst. asmenų).

 

8. Nuo 2020 metų padidintos šalpos pensijų žemutinės ribos neįgaliesiems, t. y. neįgalusis negali gauti mažesnės nei 140 eurų šalpos pensijos, o 2019 metais mažiausia riba buvo 99 eurai.

 

9. 2019 metais vykdyta Bendruomeninių ir kompleksinių paslaugų šeimoms ir vaikams plėtra savivaldybėse, teikta, specializuota kompleksinė pagalba visiems smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims, sutinkantiems tokią pagalbą gauti.

 

10. 2019 metais priimti svarbūs sprendimai socialiai pažeidžiamų asmenų integracijos į darbo rinką srityje, kurie padės užtikrinti valstybės pagalbos socialinėms įmonėms teikimo efektyvumą ir kontrolę, neįgaliųjų integraciją į atvirą darbo rinką, sudarytos teisinės sąlygos skatins darbdavius įdarbinti sunkiausią negalią turinčius asmenis; sudaryta galimybė neįgaliajam savarankiškai atlikti būsto pritaikymo darbus.

 

11. Įgyvendinti svarbūs darbai skatinant neįgaliųjų integraciją: nuo 2019 metų iš esmės pakeisti asmens savarankiškumo vertinimo kriterijai, turintys įtakos galutiniam negalios nustatymui; pakeista neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarka.

 

12. Demografinė situacija tebėra sudėtinga. Suminis gimstamumo rodiklis lieka mažas – 2018 metais, kaip ir 2017 metais, jis buvo 1,63. Siekiant kurti šeimai palankią aplinką ir didinti gimstamumą, svarbiausi 2019 metais atlikti darbai šioje srityje buvo išmokos vaikui mokėjimas ir jos sumos padidinimas, finansinių paskatų pirmajam būstui įsigyti regionuose plėtojimas, paslaugų šeimai gausinimas. Nuo 2019 m. sausio 1 d. padidinta išmoka vaikui nuo 0,79 bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) (30,02 euro) iki 1,32 BSI (50,16 euro) per mėnesį, o neįgaliems vaikams – iki 1,84 BSI (69,92 euro) per mėnesį. Vidutiniškai per vieną 2019 metų mėnesį išmoką vaikui gavo apie 516,5 tūkst. vaikų. Nuo 2020 m. sausio 1 d. išmoka vaikui padidinta nuo 1,32 BSI (50,16 euro) iki 1,54 BSI (60,06 euro) (nuo 2021 m. – iki 1,8 BSI (70,20 euro) per mėnesį.

 

13. Siekiant sveikatos priežiūros kokybės ir paslaugų prieinamumo 2019 metais įgyvendintos priemonės, sudarančios sąlygas gerinti šeimos gydytojo paslaugų kokybę ir prieinamumą. Didėja Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, skirtų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, dalis nuo visų lėšų, skirtų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, – 2019 metais ši dalis sudarė 19,6 proc. (2018 m. – 17,7 proc.). 2019 metais gydytojų ir slaugytojų vidutinis darbo užmokestis, palyginti su 2018 metais, padidėjo 13 proc.

 

14. 2019 metais pacientų priemokų suma vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms sumažėjo net 16,8 mln. eurų, palyginti su tuo pačiu 2018 metų laikotarpiu.

 

15. Nuo 2020 m. liepos 1 d., nemokėdami paciento priemokos, kompensuojamuosius vaistus ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones gaus mažas pajamas gaunantys, 75 metų ir vyresni asmenys.

 

16. 2020 metų duomenimis, Lietuvos Respublikoje 2018 metais, palyginti su 2017 metais, į atmosferą išmesta 1,7 proc. mažiau išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD). Daugiausia ŠESD, kaip ir praėjusiais metais, susidarė transporto – 30,2 proc., energetikos  –28,6 proc. ir  žemės ūkio – 21,1 proc. sektoriuose, kiek mažiau ŠESD susidarė pramonės –  15,6 proc. ir atliekų –  4,5 proc. sektoriuose. Lyginant su 2017 m. ŠESD kiekis didėjo transporto – 6,4 proc., cemento gamybos – 13,5 proc., kuro naudojimo pramonės įmonėse – 7,2 proc. sektoriuose ir išliko beveik toks pat arba sumažėjo kituose sektoriuose. 

 

17. Siekiant darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo, atliktos ir Lietuvos Respublikos Seimui pateiktos dvi naujojo Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano koncepcijos alternatyvos ir strateginio poveikio aplinkai ataskaita.

 

18. 2019 metais pradėti reikšmingi darbai, siekiant atnaujinti ugdymo turinį – patvirtintos Bendrųjų programų atnaujinimo gairės. Pradėta kurti mokinio pasiekimų vertinimo sistema, orientuota į skirtingų ugdymosi poreikių turinčius asmenis.

 

19. Didinta neformaliojo vaikų švietimo įvairovė, prieinamumas ir gerinta jo kokybė. 2019 metais neformaliojo vaikų švietimo galimybėmis mokykloje ar kitur naudojosi daugiau kaip trys penktadaliai mokinių. Siekiant didinti neformaliojo švietimo galimybes, 2019 metais su partneriais pasirašytos finansavimo sutartys dėl 7 regioninių darnaus vystymosi, kūrybingumo, informacinių technologijų ir gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos (toliau – STEAM) atviros prieigos centrų kūrimo. Taip pat pasirašytos finansavimo sutartys su Vilniaus ir Klaipėdos universitetais dėl metodinių STEAM centrų steigimo.

 

20. Vykdyti mokyklų tinklo optimizavimo darbai: 2019 metais bendrojo lavinimo mokyklų, kuriose mokosi iki 120 mokinių, skaičius, palyginti su 2016–2017 metais, sumažėjo beveik ketvirtadaliu, taip pat įgyvendinti 6 profesinių mokyklų sujungimai. Vykdant mokslo ir studijų institucijų tinklo optimizavimo planą, 2019 m. sausio 1 d. baigėsi Lietuvos edukologijos universiteto ir Aleksandro Stulginskio universiteto reorganizavimas prijungimo prie Vytauto Didžiojo universiteto būdu.

 

21. Įsteigti 3 nacionaliniai pedagogų rengimo centrai, kurių veikla vykdoma Vilniaus universitete, Vytauto Didžiojo universitete ir Šiaulių universitete. Didinti pedagogų atlyginimai. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, mokytojų neto vidutinis darbo užmokestis (toliau – VDU) 2019 m. III ketv. buvo 928 eurai (2018 m. III ketv. – 739,1 euro); taigi neto VDU padidėjo 188,9 euro, arba 25,6 proc.

 

22. 2019 metais dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo užmokestis padidintas vidutiniškai 16 proc. (skirta 23,1 mln. eurų, kaip ir 2018 metais). 2019 metais Vyriausybės strateginės analizės centro atlikta apžvalga parodė, kad akademinio personalo darbo užmokestis šalyje augo vidutiniškai du kartus sparčiau nei atlyginimai šalies ūkyje, o valstybinių mokslo ir studijų institucijų dėstytojų ir tyrėjų atlyginimų augimas, palyginti su kitomis sritimis, buvo didžiausias per praėjusius 4 metus.

 

23. Siekiant, kad mokslininko karjera taptų patrauklesnė, nuo 2019 m. sausio 1 d. 83 proc. padidinta doktorantams teikiama parama. Taip pat toliau sėkmingai plėtota programa „Kitas 100“, skirta gabiausiųjų studijoms užsienyje finansuoti, – didėjo jos finansavimas ir pasinaudojusiųjų skaičius.

 

24. 2019 metais, vykdant strateginio planavimo ir biudžeto sudarymo sistemų pertvarkos darbus, parengti strateginio valdymo sistemą reglamentuojančių teisės aktų projektai, apibrėžta naujų strateginio planavimo dokumentų struktūra. 2019 metų gruodžio mėn. Seimui pateiktas Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo projektas, kuris padės susieti strateginius tikslus su valstybės finansiniais ištekliais ir užtikrinti tinkamą valstybės strateginių tikslų įgyvendinimą.

 

25. Lietuvos Respublikos elektronine sveikatos sistema (e. sveikatos sistema) naudojamasi kasdien vis plačiau: visos asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) jungiamos į centrinę e. sveikatos sistemą, atsisakoma medicinos dokumentų ir mažinama administracinė našta sveikatos priežiūros specialistams. 2019 metų gruodžio mėn. duomenimis, 96 proc. visų kompensuojamųjų vaistų receptų, 93 proc. stacionaro epikrizių, 31 proc. siuntimų, 63 proc. ambulatorinių aprašymų, 93 proc. vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininių pažymų, 100 proc. vaiko gimimo pažymėjimų ir medicininių mirties liudijimų išrašoma elektroniniu būdu. (...)

 

Daugiau – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6b7be37099d011ea9515f752ff221ec9

 
Komentarai (0)
Naujas komentaras
Jūsų el. paštas
 
Jūsų vardas
Komentaras
Apsaugos kodas secimg
 

Gaukite naujienas el. paštu

RSS

split

split

Savaitės sentencija

Nori išgirsti protingą atsakymą, protingai ir klausk.

J. V. Gėtė

Senesnės sentencijos

B U H A L T E R I !

Buhalterio kalendorius

<
2020 m. birželis
>
I
II
III
IV
V
VI
VII
1
2
3
4
5
Akcijos
MOKESČIŲ KALENDORIUS
NEMOKAMI seminarai
Renginiai
REIKŠMINGOS datos
 
 

Verta žinoti

Lietuvos Respublikos Seimas 2020-uosius paskelbė Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos, Šventojo Jono Pauliaus II, Chiunes Sugiharos, Steigiamojo Seimo šimtmečio, Unesco pasaulio paveldo Lietuvoje, Tautodailės, Eugenijos Šimkūnaitės, Ateitininkų, Mokyklų bendruomenių METAIS

split

NAUJI mokymai - Tapkite profesionalu su LINKEDIN

AKTUALŪS nuotoliniai mokymai IŠMANUSIS BIURAS

→  SUSIDOMĖJOTE?

split

Vardadieniai

split

Šiandien orai Lietuvoje

Orai Vilniuje Orai Kaune Orai Klaipėdoje Orai Panevėžyje Orai Alytuje Orai Marijampolėje Orai Utenoje Orai Kėdainiuose Orai Ukmergėje Orai Mažeikiuose

9,56€  8,00 €   / IŠPARDUOTA!